AGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Leverancier: sitefit, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56674740 te Rotterdam.
1.3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier de Overeenkomst heeft afgesloten.
1.4. Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier.
1.5. Partij(en): Partij(en) bij de (te sluiten) Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle Offertes, Overeenkomsten en leveringen van Leverancier zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever voor of bij het sluiten van de Overeenkomst bepalingen of voorwaarden stelt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Leverancier is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

Artikel 3. Communicatie
3.1. De door Leverancier ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
3.2. Waar in de Overeenkomst van 'schriftelijk' wordt gesproken, kan worden volstaan met e-mail mits de authenticiteit en integriteit van deze e-mail in voldoende mate vaststaat.

Artikel 4. Verplichtingen / rechten Leverancier
4.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Leverancier dat zij de Overeenkomst zal uitvoeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
4.2. Leverancier zal zich, voor zover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, inspannen om de overeengekomen producten en/of diensten te leveren en in stand te houden gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag.
4.3. Leverancier zal zich, voor zover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, inspannen om de overeengekomen producten en/of diensten te leveren en in stand te houden gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag.
4.4. Leverancier zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van producten en/of diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Deze informatie zal middels de Website dan wel per elektronische berichtgeving worden verstrekt.
4.5. Leverancier behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van Leverancier. Leverancier zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

Artikel 5. Verplichtingen / rechten Opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever stelt Leverancier steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
5.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat
• smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,
• inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
• een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
• hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
• ongevraagde commerciéle, charitatieve of ideéle communicatie bevat,
• kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat, of
5.3. Het opslaan en verspreiden van erotisch of pornografisch materiaal is uitsluitend toegestaan wanneer dit expliciet bij het sluiten van de Overeenkomst is bepaald en uitsluitend voor zover dergelijk materiaal in Nederland legaal opgeslagen en verspreid mag worden.
5.4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Leverancier of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma`s op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leverancier, overige klanten van Leverancier of internetgebruikers hindert of schade toe kan brengen. Leverancier zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen ter preventie van hinder, overlast of schade.
5.5. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
5.6. Zonder toestemming van Leverancier is het Opdrachtgever verboden de door Leverancier verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
5.7. Leverancier heeft het recht het gebruik van de geleverde producten en diensten per direct en zonder voorafgaande mededeling te beperken, niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Leverancier niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
5.8. Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de Overeenkomst. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is Leverancier bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld.

Artikel 6. Prijzen / Offertes
6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. Leverancier behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geéigende wijze aan de Opdrachtgever bekend gemaakt. Leverancier is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina`s van de Website. Een Opdrachtgever die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.
6.4. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes verliezen hun geldigheid 30 dagen na de datum van verzending, tenzij de offerte anders vermeldt.
6.5. Indien blijkt dat de voor of bij het sluiten van de Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Leverancier het recht de prijzen hierover aan te passen.

Artikel 7. Overeenkomst / levertijd
7.1. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de aanvaarding van de Overeenkomst door Leverancier is bevestigd.
7.2. De door Leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
7.3. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Leverancier zo spoedig mogelijk de overeengekomen dienst(en) leveren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
7.4. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na oplevering van de Dienst, tenzij Opdrachtgever binnen deze periode al gebruik heeft gemaakt van de Dienst.

Artikel 8. Gebruik van netwerken
8.1. Leverancier zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van Netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het Netwerk van Leverancier. Leverancier kan echter niet garanderen dat deze Netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
8.2. Aan het gebruik van deze Netwerken kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Leverancier zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
8.3. Indien naar het oordeel van Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Leverancier of derden en/of van de dienstverlening via een Netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 9. Domeinnamen
9.1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van het domeinnaam en het doorverwijzen naar het IP adres van sitefit, welke is opgegeven door Leverancier.
9.2. Aanvraag, toekenning en gebruik van een Domeinnaam is afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Leverancier vervult hierbij slechts een bemiddelende rol en kan geen garanties verstrekken dat een aanvraag, toekenning of gebruik ook werkelijk mogelijk zal blijken.
9.3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Leverancier schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een Domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
9.4. Leverancier is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier.

Artikel 10. Reseller activiteiten
10.1. Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (Resellen) van producten of diensten van Leverancier door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
10.2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Leverancier overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Leverancier is.
10.3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Leverancier.
10.4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Leverancier Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Leverancier kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
10.5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Leverancier.
10.6. Leverancier zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Leverancier een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
10.7. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciéle communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo`s of tekens van Leverancier te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Leverancier voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Leverancier.
10.8. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of Netwerken van Leverancier.
10.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Leverancier het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom
11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieén vervaardigen.
11.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.
11.3. Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien Leverancier door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
11.4. Opdrachtgever verstrekt hierbij Leverancier een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Leverancier verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiéren op elke door Leverancier geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Leverancier.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden
12.1. Opdrachtgever dient de door Leverancier uitgeschreven rekening te voldoen via één van de op de Website aangegeven betalingswijzen.
12.2. Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
12.3. Alle voor Leverancier uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
12.4. Bij verzuim van betaling aan de kant van Opdrachtgever is Leverancier gerechtigd de vordering te laten innen door een incassobureau.
12.5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
12.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
12.7. In bovenstaande gevallen heeft Leverancier voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beéindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Leverancier vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. In het bijzonder heeft Leverancier in deze gevallen het recht door Opdrachtgever opgeslagen of aangeboden websites, bestanden en/of e-mailadressen ontoegankelijk te maken dan wel te blokkeren.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
13.2. De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
13.3. Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.4. Gezien het op de betrokken Netwerken grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet Opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Leverancier is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5. Buiten de in artikel 13.2 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.
13.6. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
13.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.
13.8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Leverancier lijdt ten gevolgde van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
13.9. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden.

Artikel 14. Overmacht
14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Leverancier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beéindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15. Duur en beéindiging
15.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
15.2. De Overeenkomst kan na de minimumtermijn uit het vorige lid door Leverancier en Opdrachtgever tegen het einde van elke kalendermaand worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
15.3. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Leverancier het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.
16.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
16.3. Leverancier zal zich onthouden van kennisname van de inhoud van verzonden, ontvangen of opgeslagen communicatieberichten en bestanden van Opdrachtgever, tenzij kennisname redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de Overeenkomst, voor het goed laten functioneren van producten en/of diensten of voor het nakomen van een wettelijke plicht van Leverancier.

Artikel 17. Personeel
17.1. Opdrachtgever zal werknemers van Leverancier die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
17.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Leverancier voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Leverancier in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Onder werknemers van Leverancier worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Leverancier of van één van de aan Leverancier gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst vanLeverancier of van één van de aan Leverancier gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
18.1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Leverancier of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
18.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 19. Slotbepalingen
19.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Verandering in management of rechtsvorm bij Opdrachtgever of Leverancier hebben geen invloed op de Overeenkomst.
19.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is.
19.4. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan.
19.5. In gevallen zoals in het vorige lid bedoeld, zullen Partijen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op.

sitefit
Galileistraat 81b
3112 PD Schiedam
010 – 751 48 13
info@sitefit.nl